Lei de transparencia

As federacións deportivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que, xunto as funcións que lle son propias polo seu ámbito de actuación privada, exercen por delegación funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia). As funcións ás que se deberá dar publicidade son as que se especifican no art. 56 da Lei do Deporte de Galicia, e recollidas tamén nos respectivos Estatutos federativos

Normativa aplicable:

  • –  Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • –  Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • –  Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
  • –  Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
  • –  Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc…).

Documentación:

ESTATUTOS FEDERACION GALEGA ESQUI NAUTICO

LIBRO CUENTAS FGEN 2017

MEMORIA ECONOMICA FGEN 2017

MEMORIA FGEN 2016

Balance Situación 2017-16

Dietas Presidente 2017

Conta Resultados 2017

Dietas Presidente 2016

Convenio 2017 Secretaria Xeral

Orzamento asinado Asamblea 6 de febreiro de 2017

Eu son DGAN

Convenio 2018 Secretaria Xeral

Conta Resultado 2018

Balance Situación 2018

Acta Asamblea Xeral 2018

Orzamento 2019

Convenio 2019 Secretaria Xeral

Acta Asamblea Xeral 2020

MEMORIA ECONOMICA FGEN 2021

  • Acta Asemblea Xeral 2021

Acta Asemblea Xeral 2022

Acta 2º Asemblea Xeral 2023

Orzamento 2024